Friday, 30/09/2022 - 19:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

KẾ HOẠC THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2022-2023

UBND TỈNH AN GIANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Số: 3071/KH-SGDĐT                                                An Giang, ngày  20   tháng  9   năm   2022

 KẾ HOẠCH  

Về việc tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học cơ sở   năm học 2022 - 2023

  Căn cứ Công văn số 2837/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 31/8/2022 của

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2022-2023, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

 1. Kỳ thi chọn HSG nhằm động viên, khuyến khích giáo viên và học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các phòng GDĐT huyện, thị, thành phố, các trường THCS, đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu về các môn học để tạo nguồn bồi dưỡng, thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho tỉnh.  
 2. Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác năng lực học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, trí dục ở các đơn vị.

II. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN (bao gồm huyện,

thị xã, thành phố): căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, phòng GDĐT xây dựng các phương án hướng dẫn việc tổ chức chọn HSG cấp huyện. 

III. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH  1. Điều kiện dự thi

Học sinh đang học lớp 9 tại các trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học (trong đó có cấp THCS) trên địa bàn tỉnh có đầy đủ các điều kiện về hạnh kiểm và học lực của học kì I, năm học 2022-2023, cụ thể sau:

 • Hạnh kiểm, học lực từ khá trở lên.
 • Điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký dự thi đạt từ 8,0 trở lên. Đối với môn Tin học, thí sinh dự thi nếu không có điểm trung bình môn Tin học thì lấy điểm trung bình môn Toán để thay thế. Riêng điểm trung bình môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh của học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp huyện chỉ yêu cầu từ 7,0 trở lên.

2. Môn thi, hình thức và thời gian làm bài thi 

2.1. Môn thi: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân (GDCD).

2.2. Hình thức làm bài thi

Mỗi thí sinh làm 01 (một) bài thi viết dưới dạng tự luận hoàn toàn trên giấy làm bài do hội đồng coi thi cung cấp. Riêng bài thi môn tiếng Anh được làm với hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm, thí sinh làm bài trực tiếp trên đề thi, đề thi có nội dung nghe hiểu từ 15 đến 20 phút. Môn Tin học thí sinh làm bài lập trình trên máy vi tính. 

Các môn Vật lý, Hóa học và Sinh học có thêm bài thi thực hành. Môn tiếng Anh có thêm phần thi nói. 2.3. Thời gian làm bài thi

 • Bài thi viết và bài thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học: 150 phút/bài thi (không kể thời gian phát đề).
 • Bài thi thực hành Vật Lý, Hóa học, Sinh học: 60 phút/bài thi (không kể thời gian phát đề).
 • Bài thi nói môn tiếng Anh: 05 phút chuẩn bị và 05 phút vừa nói và ghi âm (không kể thời gian bốc thăm đề).

3. Nội dung, phạm vi đề thi 

 • Phạm vi đề thi được ra trong chương trình toàn cấp THCS, trong đó chủ yếu là chương trình lớp 8, 9; nội dung có nâng cao theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học. 
 • Đề thi được ra theo thang điểm 20 và được in đến từng thí sinh. Riêng thang điểm môn tiếng Anh: bài viết 18/20 điểm, bài nói 02/20 điểm. Thang điểm bài thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học: 05 điểm/bài. 

4. Đồ dùng học tập được phép mang vào phòng thi 

Đồ dùng học tập thí sinh được phép mang vào phòng thi theo quy định tại Điều 26 Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

5. Đăng ký dự thi,  hồ sơ dự thi và thẻ dự thi

 • Các phòng GDĐT gửi về Sở GDĐT (Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) chậm nhất ngày 03/3/2023:

+ File dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi xuất từ phần mềm Quản lý thi học sinh giỏi.

+ Quyết định thành lập đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và mẫu danh sách đính kèm tại Phụ lục 1. 

 • Thẻ dự thi: Sở GDĐT lập thẻ dự thi và gửi cho các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi trước ngày 14/3/2023; hiệu trưởng kiểm tra các chi tiết trên thẻ dự thi, ký tên, đóng dấu xác nhận và gửi cho thí sinh trước ngày tham gia dự thi.

6. Tổ chức kỳ thi 

6.1. Lịch thi

Buổi 

Ngày

Giờ mở đề tại phòng HĐ

Tính giờ làm bài

Thời gian làm bài

Sáng  

 

18/3/2023

Thí sinh có mặt lễ khai mạc và n

tại hội đồng coi thi ghe sinh hoạt quy c

 lúc 09 giờ 00 để dự hế thi. 

Chiều

 

Tập trung thí sin

h bên ngoài phòng t

hi lúc 13 giờ 00. 

13 giờ 15

13 giờ 45

150 phút

Sáng 

19/3/2023

 • Thi thực hành Vật lý, Hóa học, Sinh học: 

+ Ca1: Tập trung thí sinh lúc 07 giờ 00 phút.

+ Ca2: Tập trung thí sinh lúc 09 giờ 00 phút.

 • Thi nói môn tiếng Anh: 

Thí sinh tập trung lúc 07 giờ 00 phút tại phòng chờ thi.

6.2. Hội đồng coi thi: Thành lập 02 (hai) Hội đồng coi thi đặt tại các địa điểm như sau: 

 • Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và tiếng Anh;
 • Trường THPT Long Xuyên gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD.

6.3. Số lượng đội tuyển dự thi  

 • Phòng GDĐT Long Xuyên, Châu Đốc: không vượt quá 15 thí sinh/01 môn/phòng. 
 • Phòng GDĐT Tân Châu: không vượt quá 12 thí sinh/01 môn.
 • Các phòng GDĐT còn lại: không vượt quá 10 thí sinh/01 môn/phòng. 6.4. Thành lập Hội đồng chấm thi 

 Sở GDĐT thành lập 01 Hội đồng chấm thi đặt tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Phòng GDĐT gửi danh sách đề nghị giám khảo tham gia chấm thi (Phụ lục 2) về Sở GDĐT (Phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên) chậm nhất ngày 03/3/2023, mỗi môn 02 giám khảo, ưu tiên lựa chọn giáo viên giỏi có nhiều  kinh nghiệm trong giảng dạy và từng tham gia chấm thi, không có người thân dự thi.

7. Công nhận học sinh giỏi cấp tỉnh

Chỉ xếp giải cá nhân (Nhất, Nhì, Ba) theo từng môn thi với tỷ lệ tối đa không vượt quá 40%/tổng số học sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ này có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế và tình hình kết quả điểm bài thi của thí sinh ở từng môn thi. 

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC   1. Kinh phí coi, chấm thi

 • Kinh phí ra đề, in sao đề thi, coi và chấm thi cấp huyện do phòng GDĐT chi trả theo quy định hiện hành.
 • Kinh phí ra đề, in sao đề thi, coi và chấm thi cấp tỉnh do Sở GDĐT chi trả theo quy định hiện hành.

* Định mức chi được áp dụng theo Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi, hội thi, cuộc thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Kinh phí chi trả cho giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi (nếu có) 

 • Các trường THCS và trường THCS-THPT có học sinh lớp 9 tổ chức công tác tuyển chọn, bồi dưỡng HSG cấp THCS (nếu có) được chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên trực tiếp dạy bồi dưỡng từ nguồn kinh phí ngân sách của đơn vị trên cơ sở tự cân đối hoặc sử dụng nguồn kinh phí hợp pháp khác. 
 • Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường (giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất và khả năng tài chính), hiệu trưởng quyết định việc phân công giảng dạy, thời gian, số tiết và nội dung bồi dưỡng sao cho phù hợp nhất. 

V. KHEN THƯỞNG   

 • Học sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) trong kỳ thi chọn HSG THCS cấp tỉnh được công nhận là HSG cấp tỉnh và được hưởng các quyền lợi theo quy định hiện hành. 
 • Phòng GDĐT cấp giấy chứng nhận cho giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.
 • Trưởng phòng GDĐT tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp huyện về kinh phí khen thưởng cho HSG cấp huyện và khen thưởng giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh đạt giải cấp huyện, cấp tỉnh nhằm động viên, khích lệ học sinh và giáo viên.   

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn HSG cấp THCS năm học 2022- 2023. Yêu cầu trưởng các phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

Nơi nhận: 

 • UBND tỉnh (để báo cáo);
 • UBND huyện, thị, tp;
 • Phòng GDĐT;
 • Trường THCS-THPT;
 • Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu;
 • Trường THPT Long Xuyên;
 • Ban Giám đốc Sở; 
 • Các phòng liên quan thuộc Sở; - Website Sở;
 • Lưu: VT, GDTrH-GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Khanh

Bài tin liên quan