Friday, 30/09/2022 - 19:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 1 (05/09/2022)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănNgữ vănToánLịch Sử  
2Tin họcNgữ vănNgữ vănToánGDCD  
3Ngoại ngữNgoại ngữKHTN -CHUNGKHTN -CHUNGĐịa Lí  
4ToánGDĐPLịch SửKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
5ToánKHTN -CHUNG Công nghệSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Thể dục     
3 Thể dục  Âm nhạc  
4    Mỹ thuật  
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănToánNgữ vănToán  
2Công nghệNgữ vănToánNgữ vănToán  
3KHTN -CHUNGLịch SửLịch SửKHTN -CHUNGGDCD  
4Ngoại ngữNgoại ngữĐịa LíKHTN -CHUNGKHTN -CHUNG  
5Tin họcNgoại ngữ GDĐPSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2  Âm nhạc    
3  Mỹ thuật    
4 Thể dục     
5 Thể dục     
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgoại ngữNgoại ngữKHTN -CHUNGCông nghệ  
2Ngữ vănLịch SửNgoại ngữGDĐPKHTN -CHUNG  
3Ngữ vănĐịa LíToánLịch SửKHTN -CHUNG  
4Tin họcNgữ vănToánToánGDCD  
5KHTN -CHUNGNgữ văn ToánSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2Âm nhạc  Thể dục   
3Mỹ thuật  Thể dục   
4       
5       
            
@VietSchool        Trang 1
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờKHTN -CHUNGToánĐịa LíNgữ văn  
2Ngoại ngữNgoại ngữToánKHTN -CHUNGNgữ văn  
3KHTN -CHUNGNgoại ngữGDCDNgữ vănCông nghệ  
4ToánLịch SửTin họcNgữ vănKHTN -CHUNG  
5ToánGDĐP Lịch SửSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2    Âm nhạc  
3    Mỹ thuật  
4   Thể dục   
5   Thể dục   
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănNgoại ngữToánToán  
2KHTN -CHUNGNgữ vănTin họcToánToán  
3Công nghệGDCDLịch SửKHTN -CHUNGLịch Sử  
4Ngữ vănNgoại ngữĐịa LíKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
5Ngữ vănKHTN -CHUNG GDĐPSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2  Mỹ thuậtThể dục   
3  Âm nhạcThể dục   
4       
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgoại ngữLịch SửToánNgữ văn  
2GDCDGDĐPNgoại ngữToánNgữ văn  
3Ngoại ngữNgữ vănTin họcCông nghệKHTN -CHUNG  
4ToánNgữ vănKHTN -CHUNGLịch SửKHTN -CHUNG  
5ToánĐịa Lí KHTN -CHUNGSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Mỹ thuật     
3 Âm nhạc     
4   Thể dục   
5   Thể dục   
            
@VietSchool        Trang 2
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờTin họcKHTN -CHUNGNgữ vănLịch Sử  
2ToánKHTN -CHUNGLịch SửNgữ vănNgoại ngữ  
3ToánKHTN -CHUNGĐịa LíKHTN -CHUNGNgữ văn  
4GDĐPNgoại ngữGDCDToánNgữ văn  
5Công nghệNgoại ngữ ToánSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2Mỹ thuật      
3Âm nhạc      
4    Thể dục  
5    Thể dục  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A8 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgoại ngữNgoại ngữKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
2Ngữ vănTin họcKHTN -CHUNGKHTN -CHUNGLịch Sử  
3Ngữ vănĐịa LíToánLịch SửNgữ văn  
4Công nghệKHTN -CHUNGToánToánNgữ văn  
5GDĐPGDCD ToánSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Âm nhạc  Thể dục  
3 Mỹ thuật  Thể dục  
4       
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1   Thể dụcÂm nhạc  
2   Thể dụcSử-Địa  
3       
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănToánTin họcNgữ vănCông nghệ  
2Ngữ vănToánGDĐPNgữ vănKHTN -CHUNG  
3Ngoại ngữGDCDToánMỹ thuậtKHTN -CHUNG  
4Sử-ĐịaNgoại ngữToánKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
5Chào cờKHTN -CHUNG Sử-ĐịaSHL  
            
@VietSchool        Trang 3
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Mỹ thuật    
2  Âm nhạc    
3   Thể dục   
4   Thể dục   
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Tin họcKHTN -CHUNGToánToánNgữ văn  
2Sử-ĐịaKHTN -CHUNGToánToánNgữ văn  
3KHTN -CHUNGNgoại ngữSử-ĐịaKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
4Ngoại ngữCông nghệGDĐPNgữ vănSử-Địa  
5Chào cờGDCD Ngữ vănSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1       
2 Thể dục     
3 Thể dụcÂm nhạc    
4  Mỹ thuật    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1KHTN -CHUNGNgoại ngữSử-ĐịaKHTN -CHUNGSử-Địa  
2ToánCông nghệGDĐPNgữ vănGDCD  
3ToánTin họcKHTN -CHUNGNgữ vănNgoại ngữ  
4Sử-ĐịaNgữ vănKHTN -CHUNGToánNgoại ngữ  
5Chào cờNgữ văn ToánSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Âm nhạc    
2 Thể dụcMỹ thuật    
3 Thể dục     
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Sử-ĐịaNgữ vănKHTN -CHUNGGDĐPGDCD  
2KHTN -CHUNGNgữ vănKHTN -CHUNGSử-ĐịaCông nghệ  
3ToánNgoại ngữNgoại ngữKHTN -CHUNGSử-Địa  
4ToánToánNgoại ngữNgữ vănTin học  
5Chào cờToán Ngữ vănSHL  
            
@VietSchool        Trang 4
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1    Sử-Địa  
2    Âm nhạc  
3  Thể dục    
4  Thể dục    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănKHTN -CHUNG  
2Ngữ vănKHTN -CHUNGNgoại ngữNgữ vănSử-Địa  
3ToánCông nghệSử-ĐịaGDĐPToán  
4ToánGDCDMỹ thuậtKHTN -CHUNGToán  
5Chào cờTin học KHTN -CHUNGSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Sử-Địa Thể dục    
2Âm nhạc Thể dục    
3       
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngoại ngữGDCDGDĐPMỹ thuậtSử-Địa  
2Ngoại ngữTin họcToánKHTN -CHUNGKHTN -CHUNG  
3Ngữ vănKHTN -CHUNGToánKHTN -CHUNGNgữ văn  
4Ngữ vănNgoại ngữSử-ĐịaToánNgữ văn  
5Chào cờCông nghệ ToánSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1   Thể dục   
2  Âm nhạcThể dục   
3  Mỹ thuật    
4  Công nghệ    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánTin họcHóa họcSinh họcToán  
2ToánNgoại ngữGDCDĐịa LíToán  
3Lịch SửHóa họcTin họcVật líSinh học  
4Ngoại ngữNgữ vănNgoại ngữNgữ vănLịch Sử  
5Chào cờNgữ văn Ngữ vănSHL  
            
@VietSchool        Trang 5
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Âm nhạc      
2Mỹ thuật      
3Công nghệ   Thể dục  
4    Thể dục  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănSinh họcGDCDNgữ vănTin học  
2Ngữ vănHóa họcTin họcNgữ vănNgoại ngữ  
3Ngoại ngữNgoại ngữHóa họcToánToán  
4Lịch SửĐịa LíLịch SửToánToán  
5Chào cờVật lí Sinh họcSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Mỹ thuật     
2 Công nghệ     
3 Âm nhạc Thể dục   
4   Thể dục   
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Lịch SửHóa họcNgoại ngữToánNgữ văn  
2Tin họcNgữ vănNgoại ngữToánNgữ văn  
3Hóa họcNgữ vănToánĐịa LíTin học  
4Sinh họcSinh họcToánLịch SửNgoại ngữ  
5Chào cờGDCD Vật líSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1    Thể dục  
2  Công nghệ Thể dục  
3  Âm nhạc    
4  Mỹ thuật    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánVật líToánSinh họcNgoại ngữ  
2ToánTin họcToánNgữ vănHóa học  
3Ngữ vănHóa họcLịch SửNgữ vănTin học  
4Ngữ vănNgoại ngữGDCDĐịa LíSinh học  
5Chào cờNgoại ngữ Lịch SửSHL  
            
@VietSchool        Trang 6
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Âm nhạcThể dục    
2 Mỹ thuậtThể dục    
3 Công nghệ     
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Lịch SửSinh họcTin họcSinh họcToán  
2Hóa họcHóa họcNgoại ngữNgữ vănToán  
3ToánGDCDNgữ vănNgữ vănNgoại ngữ  
4ToánVật líNgữ vănLịch SửNgoại ngữ  
5Chào cờTin học Địa LíSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Công nghệ     
2 Âm nhạc     
3 Mỹ thuậtThể dục    
4  Thể dục    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Hóa họcTin họcToánĐịa LíHóa học  
2Lịch SửGDCDToánToánTin học  
3Sinh họcVật líNgoại ngữToánSinh học  
4Ngoại ngữNgữ vănNgoại ngữNgữ vănLịch Sử  
5Chào cờNgữ văn Ngữ vănSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Công nghệ      
2Âm nhạc   Thể dục  
3Mỹ thuật   Thể dục  
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngoại ngữSinh họcNgoại ngữSinh họcToán  
2Ngoại ngữVật líTin họcLịch SửToán  
3Ngữ vănTin họcToánNgữ vănLịch Sử  
4Ngữ vănGDCDToánNgữ vănHóa học  
5Chào cờĐịa Lí Hóa họcSHL  
            
@VietSchool        Trang 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 05/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờĐịa LíNgoại ngữCông nghệNgữ văn  
2ToánSinh họcVật líLịch SửNgữ văn  
3ToánNgữ vănToánNgữ vănĐịa Lí  
4Sinh họcNgoại ngữ