Tuesday, 29/11/2022 - 00:33|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 11 NĂM HỌC 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờGDĐPKHTN-HoáLịch SửToán  
2Địa LíKHTN-HoáNgoại ngữGDCDToán  
3Ngoại ngữKHTN-HoáToánNgữ vănĐịa Lí  
4KHTN-HoáNgữ vănToánNgữ vănNgoại ngữ  
5Tin họcNgữ văn  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2 Thể dục     
3Âm nhạc-Vy(P.AN)Thể dục     
4Mỹ thuật-Long(P.12)      
5       
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờNgữ vănĐịa LíToánGDĐP  
2Tin họcNgữ vănKHTN-HoáToánNgoại ngữ  
3KHTN-HoáNgoại ngữKHTN-HoáGDCDToán  
4Ngữ vănCông nghệNgoại ngữĐịa LíToán  
5Ngữ vănKHTN-Hoá  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2Mỹ thuật-Long(P.10)      
3Lịch Sử-H.Diễm(P.10) Thể dục    
4Âm nhạc-Vy(P.AN) Thể dục    
5       
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờTin họcToánĐịa LíNgữ văn  
2Ngoại ngữKHTN-HoáToánKHTN-HoáNgữ văn  
3ToánKHTN-HoáNgoại ngữNgữ vănGDĐP  
4ToánNgoại ngữCông nghệNgữ vănĐịa Lí  
5KHTN-HoáGDCD  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2  Mỹ thuật-Long(P.12)Thể dục   
3  Lịch Sử-H.Diễm(P.12)Thể dục   
4  Âm nhạc-Vy(P.AN)    
5       
          
@VietSchool      Trang 1
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờKHTN-HoáToánNgữ vănTin học  
2Ngoại ngữNgoại ngữToánNgữ vănGDĐP  
3GDCDCông nghệNgoại ngữKHTN-HoáToán  
4KHTN-HoáNgữ vănĐịa LíKHTN-HoáToán  
5Địa LíNgữ văn  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2  Âm nhạc-Vy(P.AN) Thể dục  
3  Mỹ thuật-Long(P.12) Thể dục  
4  Lịch Sử-H.Diễm(P.12)    
5       
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờNgoại ngữKHTN-HoáToánLịch Sử  
2ToánKHTN-HoáCông nghệToánTin học  
3ToánKHTN-HoáĐịa LíĐịa LíNgữ văn  
4GDCDNgữ vănNgoại ngữKHTN-HoáNgoại ngữ  
5GDĐPNgữ văn  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2  Thể dục Mỹ thuật-Long(P.10)  
3  Thể dục Âm nhạc-Vy(P.10)  
4    TNHN-Nhi(P.10)  
5       
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờNgoại ngữCông nghệĐịa LíToán  
2Ngữ vănNgữ vănĐịa LíKHTN-HoáToán  
3Ngữ vănNgữ vănKHTN-HoáKHTN-HoáNgoại ngữ  
4ToánKHTN-HoáNgoại ngữGDĐPGDCD  
5ToánTin học  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2 Thể dục  Lịch Sử-Tân(P.12)  
3 Thể dục  Mỹ thuật-Long(P.12)  
4    Âm nhạc-Vy(P.AN)  
5       
          
@VietSchool      Trang 2
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờCông nghệĐịa LíKHTN-HoáNgữ văn  
2KHTN-HoáGDĐPNgoại ngữĐịa LíNgữ văn  
3KHTN-HoáNgữ vănToánToánLịch Sử  
4Tin họcGDCDToánToánNgoại ngữ  
5Ngoại ngữKHTN-Hoá  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2Âm nhạc-Vy(P.AN)   Thể dục  
3Mỹ thuật-Long(P.12)   Thể dục  
4       
5       
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1    Thể dục  
2Âm nhạc-Vy(P.AN)   Thể dục  
3KHTN-Lí-N.Tuấn(P.10)      
4Mỹ thuật-Long(P.10)      
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1ToánCông nghệGDĐPKHTN-LíNgữ văn  
2ToánKHTN-LíNgoại ngữKHTN-LíNgữ văn  
3Sử-ĐịaNgoại ngữToánGDCDTin học  
4Ngoại ngữNgữ vănToánSử-ĐịaSử-Địa  
5Chào cờNgữ văn  SHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1 KHTN-Lí-Tài(P.8)     
2 Âm nhạc-Vy(P8)     
3 Mỹ thuật-Long(P.8)Thể dục    
4  Thể dục    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1KHTN-LíNgoại ngữToánNgữ vănGDCD  
2KHTN-LíNgữ vănToánNgữ vănGDĐP  
3Ngoại ngữNgữ vănCông nghệSử-ĐịaNgoại ngữ  
4Tin họcToánSử-ĐịaKHTN-LíSử-Địa  
5Chào cờToán  SHL  
          
@VietSchool      Trang 3
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1 Mỹ thuật-Long(P.20)Thể dục    
2 TNHN-Ơn(P.20)Thể dục    
3 KHTN-Lí-Tài(P.20)     
4 Âm nhạc-Vy(20)     
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Ngữ vănKHTN-LíToánSử-ĐịaGDĐP  
2Ngữ vănKHTN-LíToánKHTN-LíNgoại ngữ  
3Ngoại ngữGDCDNgoại ngữToánSử-Địa  
4Sử-ĐịaNgữ vănCông nghệToánTin học  
5Chào cờNgữ văn  SHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1 TNHN-Ơn(P.21)     
2 Mỹ thuật-Long(P.21)Thể dục    
3 Âm nhạc-Vy(P.21)Thể dục    
4 KHTN-Lí-Tài(P.21)     
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Ngữ vănToánCông nghệGDCDSử-Địa  
2Ngữ vănToánKHTN-LíSử-ĐịaNgoại ngữ  
3Ngoại ngữKHTN-LíSử-ĐịaNgữ vănToán  
4KHTN-LíGDĐPTin họcNgữ vănToán  
5Chào cờNgoại ngữ  SHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1 Âm nhạc-Vy(P.9)     
2 KHTN-Lí-N.Tuấn(P.9)     
3 TNHN-Ơn(P.9)  Thể dục  
4 Mỹ thuật-Long(P.9)  Thể dục  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Sử-ĐịaGDCDTin họcNgữ vănNgữ văn  
2Ngoại ngữNgoại ngữCông nghệNgữ vănNgữ văn  
3ToánKHTN-LíNgoại ngữSử-ĐịaToán  
4ToánKHTN-LíSử-ĐịaKHTN-LíToán  
5Chào cờGDĐP  SHL  
          
@VietSchool      Trang 4
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1    Thể dục  
2KHTN-Lí-Loan(P.9)   Thể dục  
3Mỹ thuật-Long(P.9)   TNHN-Ơn(P10)  
4    Âm nhạc-Vy(P.AN)  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Ngoại ngữGDĐPKHTN-LíSử-ĐịaToán  
2Sử-ĐịaCông nghệSử-ĐịaGDCDToán  
3ToánNgoại ngữTin họcKHTN-LíNgữ văn  
4ToánNgữ vănNgoại ngữKHTN-LíNgữ văn  
5Chào cờNgữ văn  SHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1    Tin học-H.Tâm(p.tin)  
2  Lịch Sử-Hiếu(P.10) Tin học-H.Tâm(p.tin)  
3  Âm nhạc-Kiều(P.10) Thể dục  
4  Mỹ thuật-Phi(P.10) Thể dục  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Hóa họcCông nghệCông nghệToánToán  
2Ngoại ngữGDCDSinh họcToánToán  
3Sinh họcNgữ vănNgoại ngữĐịa LíNgữ văn  
4Lịch SửNgữ vănHóa họcSinh họcNgữ văn  
5Chào cờNgoại ngữ Vật líSHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1    Thể dục  
2 Âm nhạc-Kiều(P.AN)Tin học-H.Tâm(P.9) Thể dục  
3 Mỹ thuật-Phi(P.17)Tin học-H.Tâm(P.9)    
4  Lịch Sử-Hiếu(P.9)    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Công nghệHóa họcSinh họcCông nghệNgữ văn  
2Ngoại ngữNgữ vănHóa họcSinh họcNgữ văn  
3ToánNgữ vănNgoại ngữToánGDCD  
4ToánSinh họcĐịa LíToánNgoại ngữ  
5Chào cờVật lí Lịch SửSHL  
          
@VietSchool      Trang 5
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1       
2 Tin học-Tới(P.TIN)  Lịch Sử-Hiếu(p9)  
3 Tin học-Tới(P.TIN)Thể dục Mỹ thuật-Phi(p.9)  
4  Thể dục Âm nhạc-Kiều(p.an)  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Ngữ vănNgoại ngữToánToánNgữ văn  
2Ngữ vănCông nghệToánToánNgữ văn  
3Sinh họcSinh họcHóa họcVật líĐịa Lí  
4Ngoại ngữHóa họcCông nghệLịch SửNgoại ngữ  
5Chào cờGDCD Sinh họcSHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1 Thể dụcTin học-Tới(P.TIN)    
2 Thể dụcTin học-Tới(P.TIN)    
3  Mỹ thuật-Phi(P.8) Âm nhạc-Kiều(p.an)  
4    Lịch Sử-Hiếu(p.9)  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1ToánNgữ vănVật líToánGDCD  
2ToánNgữ vănSinh họcToánNgoại ngữ  
3Ngữ vănHóa họcCông nghệSinh họcLịch Sử  
4Ngữ vănNgoại ngữNgoại ngữCông nghệĐịa Lí  
5Chào cờSinh học Hóa họcSHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1  Lịch Sử-Xuyên(p.8)Thể dục   
2  Âm nhạc-Kiều(p.8)Thể dụcMỹ thuật-Phi(p.8)  
3    Tin học-Tới(p.tin)  
4    Tin học-Tới(p.tin)  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1Sinh họcGDCDSinh họcToánNgữ văn  
2Hóa họcHóa họcĐịa LíToánNgữ văn  
3Công nghệNgoại ngữToánCông nghệLịch Sử  
4Ngoại ngữNgữ vănToánSinh họcNgoại ngữ  
5Chào cờNgữ văn Vật líSHL  
          
@VietSchool      Trang 6
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1       
2  Lịch Sử-Xuyên(p.20) Thể dục  
3 Âm nhạc-Kiều(P.AN)Tin học-Tới(p.tin) Thể dục  
4 Mỹ thuật-Phi(P.17)Tin học-Tới(p.tin)    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1ToánSinh họcNgoại ngữNgữ vănToán  
2ToánNgoại ngữCông nghệNgữ vănToán  
3Ngoại ngữHóa họcLịch SửVật líNgữ văn  
4Sinh họcGDCDSinh họcĐịa LíNgữ văn  
5Chào cờCông nghệ Hóa họcSHL  
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờVật líMỹ thuậtHóa họcLịch Sử  
2ToánNgoại ngữHóa họcCông nghệGDCD  
3ToánNgữ vănVật líĐịa LíToán  
4Ngoại ngữNgữ vănĐịa LíNgữ vănToán  
5Sinh họcSinh họcNgoại ngữNgữ vănSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2Địa Lí-H.Diễm(P.9) Âm nhạc-Kiều(P.10)Công nghệ-Huyen(P.1)Thể dục  
3Toán-V.Huy(P.9) Hóa học-Điền(P10)Ngữ văn-Thảo(P.1)Thể dục  
4Toán-V.Huy(P.9)  Ngữ văn-Thảo(P.1)GDCD-Ngân(P.1)  
5       
          
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờGDCDĐịa LíToánNgoại ngữ  
2Vật líCông nghệMỹ thuậtToánNgữ văn  
3Ngữ vănSinh họcToánLịch SửNgữ văn  
4Ngữ vănNgoại ngữToánĐịa LíHóa học  
5Hóa họcVật líNgoại ngữSinh họcSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
C1       
2Công nghệ-Huyen(P.8) Thể dụcNgữ văn-Sang(P.2)GDCD-Ngân(P.1)  
3Hóa học-Thu(P.8) Thể dụcNgữ văn-Sang(P.2)Âm nhạc-Kiều(P.1)  
4Địa Lí-H.Diễm(P.8)  Toán-V.Huy(P.2)   
5   Toán-V.Huy(P.2)   
          
@VietSchool      Trang 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 14/11/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6  
S1Chào cờNgữ vănVật líToánNgữ văn  
2Địa LíNgữ vănĐịa LíToánNgữ văn