Tuesday, 29/11/2022 - 01:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 12 NĂM HỌC 2022-2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănToánCông nghệNgữ văn
2Địa LíNgữ vănToánĐịa LíNgữ văn
3Tin họcGDCDKHTN-SinhToánNgoại ngữ
4KHTN-SinhNgoại ngữNgoại ngữToánGDĐP
5KHTN-SinhKHTN-Sinh  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Thể dục  Mỹ thuật-Long(P.12)
3 Thể dục  Lịch Sử-H.Diễm(P.12)
4    Âm nhạc-Vy(P.AN)
5     
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănKHTN-SinhĐịa LíToán
2Ngữ vănNgữ vănNgoại ngữKHTN-SinhToán
3Ngữ vănKHTN-SinhToánGDCDĐịa Lí
4GDĐPKHTN-SinhToánCông nghệNgoại ngữ
5Tin họcNgoại ngữ  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Đọc sách thư viện  Mỹ thuật-Long(P.12)  
3Âm nhạc-Vy(P.AN) Thể dục  
4Lịch Sử-H.Diễm(P.10) Thể dục  
5     
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờKHTN-SinhĐịa LíKHTN-SinhNgữ văn
2Ngoại ngữKHTN-SinhKHTN-SinhGDCDNgữ văn
3Địa LíNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănToán
4ToánTin họcCông nghệNgữ vănToán
5ToánGDĐP  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Âm nhạc-Vy(P.AN)   Thể dục
3Lịch Sử-H.Diễm(P.12)   Thể dục
4Mỹ thuật-Long(P.12)    
5     
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờGDCDNgoại ngữToánToán
2GDĐPCông nghệĐịa LíToánToán
3Ngoại ngữNgữ vănKHTN-SinhKHTN-SinhNgữ văn
4Tin họcNgữ vănKHTN-SinhĐịa LíNgữ văn
5KHTN-SinhNgoại ngữ  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2    Lịch Sử-H.Diễm(P.10)
3 Đọc sách thư viện   Âm nhạc-Vy(P.10)
4 Thể dục  Mỹ thuật-Long(P.10)
5 Thể dục   
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờKHTN-SinhKHTN-SinhĐịa líĐịa Lí
2Ngữ vănKHTN-SinhNgoại ngữKHTN-SinhTin học
3Ngữ vănNgoại ngữToánCông nghệgdcd
4ToánNgữ vănToánGDĐPNgoại ngữ
5ToánNgữ văn  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2  TNHN-Nhi(P.10) Âm nhạc-Vy(P.AN)
3  Thể dục Mỹ thuật-Long(P.1)
4  Thể dục Lịch Sử-Tân(P.1)
5     
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờKHTN-SinhToánKHTN-SinhGDCD
2Địa LíKHTN-SinhToánNgữ vănNgoại ngữ
3KHTN-SinhNgoại ngữCông nghệNgữ vănToán
4Ngữ vănGDĐPNgoại ngữĐịa LíToán
5Ngữ vănTin học  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2  Âm nhạc(P.AN)  
3  Mỹ thuật(P.12)  
4 Thể dụcLịch Sử(P.12)  
5 Thể dục   
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgoại ngữKHTN-SinhNgữ vănNgoại ngữ
2Tin họcGDĐPKHTN-SinhNgữ vănGDCD
3Địa LíCông nghệToánĐịa LíToán
4KHTN-SinhNgữ vănToánKHTN-SinhToán
5Ngoại ngữNgữ văn  SHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Lịch Sử-Tân(P.10)Thể dục   
3Mỹ thuật-Long(P.10)Thể dục   
4Âm nhạc-Vy(P.AN)    
5     
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2Mỹ thuật-Long(P.12)    
3Âm nhạc-Vy(P.AN)   Thể dục
4    Thể dục
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1ToánNgữ vănNgoại ngữSử-ĐịaNgữ văn
2ToánNgữ vănKHTN-LíKHTN-LíNgữ văn
3Ngoại ngữNgoại ngữKHTN-LíKHTN-LíSử-Địa
4Sử-ĐịaToánCông nghệGDCDTin học
5Chào cờToán  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1  Thể dục  
2Âm nhạc-Vy(P.AN) Thể dục  
3Mỹ thuật-Long(P.12)    
4     
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Sử-ĐịaToánKHTN-LíToánGDCD
2Ngoại ngữToánCông nghệToánSử-Địa
3KHTN-LíKHTN-LíSử-ĐịaNgữ vănNgữ văn
4KHTN-LíNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănNgữ văn
5Chào cờTin học  SHL
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2 Mỹ thuật-Long(P.12)   
3 TNHN-Ơn(P.12)Thể dục  
4 Âm nhạc-Vy(PAN)Thể dục  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngoại ngữCông nghệNgoại ngữKHTN-LíSử-Địa
2Tin họcNgữ vănSử-ĐịaKHTN-LíNgoại ngữ
3Ngữ vănNgữ vănToánGDCDToán
4Ngữ vănKHTN-LíToánSử-ĐịaToán
5Chào cờKHTN-Lí  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1 Mỹ thuật-Long(P.10)Thể dục  
2 TNHN-Ơn(P.10)Thể dục  
3 Âm nhạc-Vy(P.AN)   
4     
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1KHTN-LíNgữ vănToánNgữ vănToán
2KHTN-LíNgữ vănToánNgữ vănToán
3Tin họcNgoại ngữNgoại ngữSử-ĐịaSử-Địa
4Sử-ĐịaCông nghệKHTN-LíKHTN-LíNgoại ngữ
5Chào cờGDCD  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1    TNHN-Ơn(P.10)
2    Mỹ thuật-Long(P.10)
3  Thể dục Âm nhạc-Vy(PA.)
4  Thể dục  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Sử-ĐịaKHTN-LíNgoại ngữKHTN-LíNgữ văn
2Ngoại ngữKHTN-LíSử-ĐịaSử-ĐịaNgữ văn
3ToánGDCDCông nghệNgữ vănToán
4ToánTin họcKHTN-LíNgữ vănToán
5Chào cờNgoại ngữ  SHL
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1   Thể dục 
2   Thể dụcTNHN-Ơn(P.12)
3    Mỹ thuật-Long(P.12)
4    Âm nhạc-Vy(P.AN)
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Tin họcGDCDSử-ĐịaToánToán
2Sử-ĐịaNgoại ngữNgoại ngữToánToán
3Ngữ vănCông nghệKHTN-LíKHTN-LíNgoại ngữ
4Ngữ vănNgữ vănKHTN-LíKHTN-LíSử-Địa
5Chào cờNgữ văn  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1   Thể dụcTin học-H.Tâm(PTIN)
2Công nghệ-Huyen(P.8)  Thể dụcTin học-H.Tâm(P.TIN)
3Sinh học-V.Tài(P.8)   Âm nhạc-Kiều(P.AN)
4Lịch Sử-Hiếu(P.8)    
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Địa LíNgữ vănNgoại ngữHóa họcNgữ văn
2Sinh họcNgữ vănHóa họcSinh họcNgữ văn
3ToánNgoại ngữToánCông nghệNgoại ngữ
4ToánVật líToánLịch SửMỹ thuật
5Chào cờGDCD  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2Tin học-H.Tâm(P.TIN) Sinh học-Hân(P.8)  
3Tin học-H.Tâm(P.TIN)Thể dụcÂm nhạc-Kiều(P.8)  
4Mỹ thuật-Phi(P.9)Thể dụcLịch Sử-Hiếu(P.8)  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngoại ngữHóa họcVật líNgữ vănNgữ văn
2Hóa họcSinh họcNgoại ngữNgữ vănNgữ văn
3Địa LíGDCDSinh họcToánToán
4Lịch SửCông nghệCông nghệToánToán
5Chào cờNgoại ngữ  SHL
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1 Thể dụcLịch Sử-Hiếu(P.9)  
2Mỹ thuật-Phi(P.9)Thể dụcÂm nhạc-Kiều(P.9)  
3Sinh học-Hân(P.9) Tin học-Tới(P.TIN)  
4  Tin học-Tới(P.TIN)  
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngoại ngữSinh họcHóa họcToánĐịa Lí
2Sinh họcGDCDCông nghệToánNgoại ngữ
3Ngữ vănCông nghệToánLịch SửNgữ văn
4Ngữ vănNgoại ngữToánHóa họcNgữ văn
5Chào cờVật lí  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1  Tin học-Tới(P.TIN)  
2  Tin học-Tới(P.TIN)  
3Lịch Sử-Hiếu(P.30) Mỹ thuật-Phi(P.9)Thể dục 
4Sinh học-Hân(P.20) Âm nhạc-Kiều(P.9)Thể dục 
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Công nghệNgoại ngữHóa họcNgữ vănNgoại ngữ
2ToánCông nghệVật líNgữ vănĐịa Lí
3ToánHóa họcNgoại ngữToánLịch Sử
4Sinh họcNgữ vănSinh họcToánGDCD
5Chào cờNgữ văn  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1 Tin học-Tới(P.TIN)Âm nhạc-Kiều(P.20)  
2 Tin học-Tới(P.TIN)Lịch Sử-Xuyên(P.20)  
3  Sinh học-Hùng(P.20) Thể dục
4  Mỹ thuật-Phi(P.20) Thể dục
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1Ngữ vănSinh họcToánHóa họcToán
2Ngữ vănNgoại ngữToánĐịa LíToán
3Sinh họcHóa họcCông nghệVật líGDCD
4Ngoại ngữNgữ vănLịch SửCông nghệNgoại ngữ
5Chào cờNgữ văn  SHL
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1     
2  Mỹ thuật-Phi(P.21) Âm nhạc-Kiều(PAN)
3  Lịch Sử-Xuyên(P.21)Thể dụcTin học-Tới(P.TIN)
4  Sinh học-V.Tài(P21)Thể dụcTin học-Tới(P.TIN)
5     
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1ToánHóa họcToánĐịa LíLịch Sử
2ToánNgữ vănToánCông nghệGDCD
3Ngoại ngữNgữ vănVật líHóa họcNgữ văn
4Sinh họcNgoại ngữNgoại ngữSinh họcNgữ văn
5Chào cờCông nghệ  SHL
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờHóa họcNgoại ngữToánNgữ văn
2Địa LíVật líVật líToánNgữ văn
3Mỹ thuậtNgữ vănCông nghệĐịa LíToán
4GDCDNgữ vănHóa họcLịch SửToán
5Ngữ vănNgoại ngữToánSinh họcSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Công nghệ-Huyen(P.3_Ngoại ngữ-Trân(P.1) GDCD-Ngân(P.1) 
3Hóa học-Điền(P.3)Ngữ văn-Thảo(P.1) Toán-V.Huy(P1)(Thể dục
4 Âm nhạc-Kiều(P1) Địa Lí-H.Diễm(P.1)Thể dục
5 Sinh học-Hoàng(P.1)   
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờVật líHóa họcVật líToán
2ToánHóa họcNgoại ngữĐịa LíToán
3Ngữ vănGDCDToánSinh họcLịch Sử
4Công nghệNgữ vănToánNgữ vănNgoại ngữ
5Địa LíNgữ vănMỹ thuậtNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Ngoại ngữ-Khiết(P.1)Sinh học-Hoàng(P.2)Hóa học-Thu(P.1)  
3Công nghệ-Huyen(P.1)Âm nhạc-Kiều(P.2)Thể dụcĐịa Lí-H.Diễm(P.2) 
4GDCD-Ngân(P.1)Ngữ văn-Sang(P.2)Thể dụcToán-V.Huy(P.2) 
5     
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănVật líNgữ vănNgữ văn
2Ngoại ngữNgữ vănNgoại ngữVật líNgữ văn
3Địa LíCông nghệHóa họcToánNgoại ngữ
4ToánSinh họcToánGDCDĐịa Lí
5ToánHóa họcToánLịch SửSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Địa Lí-H.Diễm(P.2)Âm nhạc-Kiều(P.3) Thể dụcGDCD-Ngân(P.1)
3Hóa học-Thu(P.2)Sinh học-Hoàng(P.3) Thể dụcNgữ văn-T.Tám(P.1)
4Công nghệ-Huyen(P.2)Ngoại ngữ-Trân(P.3)  Toán-Mil(P.1)
5 Mỹ thuật-Phi(P.3)   
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờCông nghệHóa họcToánToán
2Vật líNgữ vănLịch SửToánToán
3ToánNgữ vănNgoại ngữCông nghệNgữ văn
4Ngoại ngữNgoại ngữSinh họcNgữ vănĐịa Lí
5GDCDHóa họcĐịa LíNgữ vănSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2 Ngữ văn-Dương(P.19) Vật lí-Loan(P.3)Địa Lí-Hải.N(P.2)
3 Ngoại ngữ-Trân(P.19)Thể dụcHóa học-Ngọc(P.3)Toán-Mil(P.2)
4 Mỹ thuật-Phi(P.19)Thể dụcSinh học-Đèo(P.3)GDCD-Ngân(P.2)
5 Âm nhạc-Kiều(P.AN)   
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgữ vănToánVật líNgữ văn
2Ngoại ngữNgữ vănToánCông nghệĐịa Lí
3Công nghệNgoại ngữĐịa LíSinh họcToán
4Ngữ vănHóa họcVật líToánToán
5Ngữ vănSinh họcLịch SửGDCDSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Ngữ văn-Nga(P.19) Ngoại ngữ-Khiết(P.2) Toán-Mil(P.3)
3GDCD-Ngân(P.19) Hóa học-Ngọc(P.2) Âm nhạc-Kiều(P.3)
4Mỹ thuật-Phi(P.19)Thể dụcĐịa Lí-Hải.N(P.2)  
5 Thể dục   
        
@VietSchool      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgoại ngữCông nghệToánToán
2Ngữ vănCông nghệHóa họcToánToán
3Ngữ vănSinh họcVật líGDCDNgữ văn
4Vật líNgữ vănNgoại ngữSinh họcLịch Sử
5Địa LíNgữ vănToánĐịa LíSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2GDCD(P.20)Thể dụcHóa học(P.3)  
3Mỹ thuật(P.20)Thể dụcĐịa Lí(P.3) Ngoại ngữ(P.19)
4Toán(P.20)Ngữ văn(P.20)  Âm nhạc(P.19)
5     
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 21/11/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
S1Chào cờNgoại ngữToánCông nghệĐịa Lí
2ToánNgoại ngữToánNgữ vănLịch Sử
3ToánNgữ vănHóa họcNgữ vănNgữ văn
4Địa LíGDCDCông nghệToánNgữ văn
5Vật líVật líSinh họcSinh họcSHL
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6
C1     
2Ngoại ngữ-Trâm(P.21)Mỹ thuật-Phi(P.21)  Âm nhạc-Kiều(P.20)
3Toán-Minh(P.21)Ngữ văn-Sang(P.21) Thể dụcĐịa Lí-Hải.N(P.20)
4Hóa học-Ngọc(P.21)GDCD-Ngân(P.21) Thể dục 
5     
        
Bài tin liên quan