Friday, 30/09/2022 - 20:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgoại ngữGDCDToánCông nghệTNHN 
2ToánNgoại ngữLịch SửToánLịch SửTNHN 
3ToánKHTN -CHUNGTin họcKHTN -CHUNGGDĐP  
4Ngữ vănNgữ vănĐịa LíKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
5Ngữ vănNgữ văn  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Âm nhạc     
3 Mỹ thuậtThể dục    
4  Thể dục    
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănLịch SửNgữ vănNgoại ngữTNHN 
2KHTN -CHUNGNgữ vănTin họcNgữ vănĐịa LíTNHN 
3KHTN -CHUNGLịch SửToánCông nghệKHTN -CHUNG  
4ToánNgoại ngữToánGDĐPGDCD  
5ToánNgoại ngữ  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2       
3Mỹ thuậtThể dục     
4Âm nhạcThể dục     
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờGDĐPToánKHTN -CHUNGKHTN -CHUNGTNHN 
2GDCDLịch SửToánKHTN -CHUNGCông nghệTNHN 
3Ngoại ngữNgoại ngữĐịa LíToánNgoại ngữ  
4Ngữ vănNgữ vănTin họcToánLịch Sử  
5Ngữ vănNgữ văn  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2       
3  Mỹ thuật    
4  Âm nhạcThể dục   
5   Thể dục   
            
@VietSchool        Trang 1
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờLịch SửĐịa LíToánNgữ vănTNHN 
2Ngữ vănCông nghệNgoại ngữToánNgữ vănTNHN 
3Ngữ vănKHTN -CHUNGGDCDGDĐPKHTN -CHUNG  
4ToánNgoại ngữLịch SửKHTN -CHUNGNgoại ngữ  
5ToánTin học  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2   Thể dụcÂm nhạc  
3   Thể dụcMỹ thuật  
4       
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờCông nghệToánNgữ vănNgữ vănTNHN 
2Ngoại ngữĐịa LíToánNgữ vănNgữ vănTNHN 
3GDCDNgoại ngữNgoại ngữKHTN -CHUNGToán  
4KHTN -CHUNGKHTN -CHUNGTin họcLịch SửToán  
5Lịch SửGDĐP  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2  Thể dục    
3 Âm nhạcThể dục    
4 Mỹ thuật     
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănNgoại ngữGDĐPLịch SửTNHN 
2Ngữ vănNgữ vănNgoại ngữCông nghệKHTN -CHUNGTNHN 
3Ngữ vănĐịa LíKHTN -CHUNGLịch SửToán  
4ToánTin họcGDCDKHTN -CHUNGToán  
5ToánNgoại ngữ  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2    Thể dục  
3Âm nhạc   Thể dục  
4Mỹ thuật      
5       
            
@VietSchool        Trang 2
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờGDCDLịch SửToánKHTN -CHUNGTNHN 
2ToánKHTN -CHUNGKHTN -CHUNGToánLịch SửTNHN 
3ToánNgoại ngữTin họcNgữ vănCông nghệ  
4Ngữ vănĐịa LíNgoại ngữNgữ vănNgoại ngữ  
5Ngữ vănGDĐP  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2   Thể dục   
3   Thể dụcÂm nhạc  
4    Mỹ thuật  
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A8 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờKHTN -CHUNGKHTN -CHUNGCông nghệNgoại ngữTNHN 
2Ngữ vănGDCDLịch SửKHTN -CHUNGGDĐPTNHN 
3Ngữ vănTin họcToánToánNgữ văn  
4Lịch SửNgoại ngữToánToánNgữ văn  
5Ngoại ngữĐịa Lí  SHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Thể dục     
3 Thể dụcÂm nhạc    
4  Mỹ thuật    
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1       
2Mỹ thuật      
3Âm nhạcThể dục     
4 Thể dục     
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Công nghệKHTN -CHUNGNgoại ngữKHTN-HoáKHTN-HoáTNHN 
2Sử-ĐịaNgữ vănSử-ĐịaToánNgoại ngữTNHN 
3ToánNgữ vănKHTN-HoáToánTin học  
4ToánNgoại ngữGDĐPNgữ vănSử-Địa  
5Chào cờGDCD Ngữ vănSHL  
            
@VietSchool        Trang 3
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Thể dục     
2 Thể dụcMỹ thuật    
3  Âm nhạc    
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Tin họcKHTN-HoáSử-ĐịaNgữ vănSử-ĐịaTNHN 
2Ngữ vănKHTN -CHUNGNgoại ngữNgữ vănGDĐPTNHN 
3Ngữ vănNgoại ngữToánKHTN-HoáNgoại ngữ  
4GDCDToánToánCông nghệKHTN-Hoá  
5Chào cờToán Sử-ĐịaSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Mỹ thuậtThể dục    
2 Âm nhạcThể dục    
3       
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngoại ngữKHTN-HoáTin họcKHTN -CHUNGNgữ vănTNHN 
2Công nghệNgữ vănSử-ĐịaSử-ĐịaNgữ vănTNHN 
3ToánNgữ vănSử-ĐịaKHTN-HoáGDCD  
4ToánNgoại ngữKHTN-HoáToánGDĐP  
5Chào cờNgoại ngữ ToánSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Mỹ thuật    
2  Âm nhạcThể dục   
3   Thể dục   
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănToánNgoại ngữGDĐPNgữ vănTNHN 
2Ngữ vănToánNgoại ngữKHTN-HoáNgữ vănTNHN 
3Sử-ĐịaKHTN-HoáKHTN-HoáKHTN -CHUNGToán  
4Sử-ĐịaGDCDTin họcSử-ĐịaToán  
5Chào cờNgoại ngữ Công nghệSHL  
            
@VietSchool        Trang 4
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Mỹ thuậtThể dục     
2Âm nhạcThể dục     
3       
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Sử-ĐịaKHTN-HoáToánKHTN-HoáGDCDTNHN 
2ToánNgoại ngữToánKHTN-HoáSử-ĐịaTNHN 
3ToánNgoại ngữSử-ĐịaCông nghệNgữ văn  
4Tin họcNgữ vănNgoại ngữGDĐPNgữ văn  
5Chào cờNgữ văn KHTN -CHUNGSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Âm nhạc     
2 Mỹ thuật  Thể dục  
3    Thể dục  
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngoại ngữNgoại ngữSử-ĐịaCông nghệSử-Địa  
2Ngoại ngữNgữ vănKHTN-HoáGDĐPToán  
3GDCDNgữ vănToánSử-ĐịaToánTNHN 
4KHTN -CHUNGKHTN-HoáToánNgữ vănKHTN-HoáTNHN 
5Chào cờTin học Ngữ vănSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Mỹ thuật  Thể dục   
2Âm nhạc  Thể dục   
3Công nghệ      
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Sinh họcNgữ vănVật líNgữ vănToánNGLL 
2Tin họcNgữ vănHóa họcNgữ vănToánNGLL 
3Ngoại ngữHóa họcCông nghệSinh họcLịch Sử  
4Ngoại ngữGDCDLịch SửToánTin học  
5Chào cờNgoại ngữĐịa LíToánSHL  
            
@VietSchool        Trang 5
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Âm nhạc     
2 Công nghệ     
3 Mỹ thuậtThể dục    
4  Thể dục    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánNgữ vănToánVật líSinh họcNGLL 
2ToánNgữ vănToánSinh họcTin họcNGLL 
3Tin họcGDCDLịch SửĐịa LíNgữ văn  
4Hóa họcNgoại ngữNgoại ngữHóa họcNgữ văn  
5Chào cờCông nghệNgoại ngữLịch SửSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Công nghệ    
2 Thể dụcÂm nhạc    
3 Thể dụcMỹ thuật    
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănGDCDNgoại ngữSinh họcNgoại ngữNGLL 
2Ngữ vănHóa họcLịch SửHóa họcNgoại ngữNGLL 
3Sinh họcCông nghệTin họcVật líNgữ văn  
4Lịch SửTin họcToánToánNgữ văn  
5Chào cờĐịa LíToánToánSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Công nghệ   Thể dục  
2Mỹ thuật   Thể dục  
3Âm nhạc      
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánNgoại ngữTin họcToánNgữ vănNGLL 
2ToánNgoại ngữVật líToánNgữ vănNGLL 
3GDCDNgữ vănNgoại ngữSinh họcHóa học  
4Tin họcNgữ vănCông nghệLịch SửSinh học  
5Chào cờHóa họcLịch SửĐịa LíSHL  
            
@VietSchool        Trang 6
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Mỹ thuậtThể dục   
2  Công nghệThể dục   
3  Âm nhạc    
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1GDCDVật líToánSinh họcSinh họcNGLL 
2Tin họcNgoại ngữToánToánHóa họcNGLL 
3Công nghệNgoại ngữNgoại ngữToánLịch Sử  
4Lịch SửNgữ vănĐịa LíNgữ vănTin học  
5Chào cờNgữ vănHóa họcNgữ vănSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1       
2 Mỹ thuật     
3 Âm nhạc Thể dục   
4 Công nghệ Thể dục   
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Công nghệNgoại ngữNgoại ngữHóa họcToánNGLL 
2Sinh họcVật líTin họcNgữ vănToánNGLL 
3Ngữ vănTin họcToánNgữ vănNgoại ngữ  
4Ngữ vănHóa họcToánĐịa LíSinh học  
5Chào cờGDCDLịch SửLịch SửSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 12/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Mỹ thuật     
2 Âm nhạc     
3 Công nghệ  Thể dục  
4    Thể dục  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Sinh họcTin họcToánLịch SửToánNGLL 
2GDCD