Friday, 30/09/2022 - 19:13|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 3

  
        

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờTin họcLịch SửGDĐPNgữ văn  
2GDCDCông nghệNgoại ngữToánNgữ văn  
3Ngữ vănĐịa LíKHTN-LíToánToán  
4Ngữ vănNgoại ngữKHTN-LíLịch SửToán  
5KHTN-LíNgoại ngữ KHTN-LíSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Đọc sách tv Âm nhạc    
3 Thể dụcMỹ thuật    
4 Thể dục     
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờGDĐPKHTN-LíCông nghệNgữ văn  
2ToánLịch SửKHTN-LíNgữ vănNgữ văn  
3ToánKHTN-LíLịch SửNgữ vănĐịa Lí  
4Ngoại ngữKHTN-LíNgoại ngữToánGDCD  
5Ngoại ngữTin học ToánSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2Mỹ thuật   Đọc sách tv   
3Âm nhạc   Thể dục  
4    Thể dục  
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờKHTN-LíToánĐịa LíToán  
2Ngoại ngữTin họcToánCông nghệToán  
3Ngoại ngữNgữ vănGDCDGDĐPKHTN-Lí  
4KHTN-LíNgữ vănLịch SửNgữ vănNgoại ngữ  
5KHTN-LíLịch Sử Ngữ vănSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Âm nhạcThể dục    
3 Mỹ thuậtThể dục    
4       
5       
            
@VietSchool        Trang 1
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănToánKHTN-LíĐịa Lí  
2Ngoại ngữNgữ vănToánKHTN-LíCông nghệ  
3Ngoại ngữGDĐPNgoại ngữLịch SửGDCD  
4Ngữ vănLịch SửKHTN-LíToánKHTN-Lí  
5Ngữ vănTin học ToánSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2  Mỹ thuậtThể dục   
3  Âm nhạcThể dục   
4       
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờTin họcLịch SửToánNgữ văn  
2KHTN-LíGDCDNgoại ngữToánNgữ văn  
3KHTN-LíGDĐPToánKHTN-LíNgoại ngữ  
4Ngữ vănCông nghệToánĐịa LíNgoại ngữ  
5Ngữ vănKHTN-Lí Lịch SửSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2  Đọc sách tv     
3  Thể dục Âm nhạc  
4  Thể dục Mỹ thuật  
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgữ vănGDCDToánTin học  
2KHTN-LíNgữ vănKHTN-LíToánNgoại ngữ  
3KHTN-LíKHTN-LíLịch SửLịch SửCông nghệ  
4ToánNgoại ngữĐịa LíNgữ vănGDĐP  
5ToánNgoại ngữ Ngữ vănSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2Âm nhạc      
3Mỹ thuậtThể dục     
4 Thể dục     
5       
            
@VietSchool        Trang 2
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờCông nghệTin họcNgữ vănToán  
2ToánKHTN-LíGDCDNgữ vănToán  
3ToánNgoại ngữĐịa LíGDĐPNgoại ngữ  
4KHTN-LíNgữ vănLịch SửKHTN-LíNgoại ngữ  
5Lịch SửNgữ văn KHTN-LíSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2   Thể dụcÂm nhạc  
3   Thể dụcMỹ thuật  
4       
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A8 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờNgoại ngữNgoại ngữNgữ vănToán  
2ToánGDĐPNgoại ngữNgữ vănToán  
3ToánGDCDKHTN-LíCông nghệNgữ văn  
4Lịch SửTin họcKHTN-LíLịch SửNgữ văn  
5KHTN-LíKHTN-Lí Địa LíSHL  
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1       
2 Mỹ thuật  Thể dục  
3 Âm nhạc  Thể dục  
4       
5       
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Mỹ thuậtThể dục    
2 Âm nhạcThể dục    
3       
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1GDĐPNgữ vănGDCDCông nghệSử-Địa  
2Tin họcNgữ vănKHTN-HoáNgữ vănSử-Địa  
3Sử-ĐịaToánNgoại ngữNgữ vănToán  
4KHTN-HoáToánNgoại ngữKHTN-HoáToán  
5Chào cờNgoại ngữ KHTN-HoáSHL  
            
@VietSchool        Trang 3
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1    Thể dục  
2Âm nhạc   Thể dục  
3Mỹ thuật      
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1KHTN-HoáKHTN-HoáToánKHTN-HoáNgoại ngữ  
2GDCDKHTN-HoáToánSử-ĐịaNgoại ngữ  
3ToánNgoại ngữSử-ĐịaCông nghệSử-Địa  
4ToánNgữ vănTin họcNgữ vănGDĐP  
5Chào cờNgữ văn Ngữ vănSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1   Thể dục   
2Mỹ thuật  Thể dục   
3Âm nhạc      
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngoại ngữKHTN-HoáSử-ĐịaKHTN-HoáKHTN-Hoá  
2Ngoại ngữCông nghệGDCDKHTN-HoáTin học  
3Sử-ĐịaNgoại ngữToánSử-ĐịaNgữ văn  
4GDĐPNgữ vănToánToánNgữ văn  
5Chào cờNgữ văn ToánSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Mỹ thuật    
2 Thể dụcÂm nhạc    
3 Thể dục     
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Tin họcCông nghệNgoại ngữToánGDCD  
2Sử-ĐịaNgoại ngữKHTN-HoáToánSử-Địa  
3Ngữ vănNgoại ngữToánKHTN-HoáNgữ văn  
4Ngữ vănKHTN-HoáToánSử-ĐịaNgữ văn  
5Chào cờKHTN-Hoá GDĐPSHL  
            
@VietSchool        Trang 4
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Âm nhạc Thể dục   
2 Mỹ thuật Thể dục   
3       
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1GDCDKHTN-HoáToánNgữ vănNgữ văn  
2ToánSử-ĐịaToánNgữ vănNgữ văn  
3ToánSử-ĐịaTin họcGDĐPKHTN-Hoá  
4Ngoại ngữNgoại ngữKHTN-HoáSử-ĐịaKHTN-Hoá  
5Chào cờNgoại ngữ Công nghệSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Âm nhạc    
2  Mỹ thuật Thể dục  
3    Thể dục  
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănNgoại ngữSử-ĐịaSử-ĐịaTin học  
2Ngữ vănKHTN-HoáNgoại ngữSử-ĐịaGDCD  
3Ngoại ngữKHTN-HoáToánKHTN-HoáToán  
4KHTN-HoáNgữ vănToánCông nghệToán  
5Chào cờNgữ văn GDĐPSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Mỹ thuật  Thể dục  
2 Tin học  Thể dục  
3 Tin học     
4       
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánCông nghệCông nghệNgữ vănNgoại ngữ  
2ToánVật líGDCDNgữ vănĐịa Lí  
3Hóa họcHóa họcNgoại ngữLịch SửSinh học  
4Sinh họcNgữ vănNgoại ngữToánLịch Sử  
5Chào cờNgữ văn ToánSHL  
            
@VietSchool        Trang 5
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1 Thể dục     
2 Thể dục     
3Tin họcMỹ thuật     
4Tin học      
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănToánHóa họcSinh họcToán  
2Ngữ vănToánLịch SửNgữ vănToán  
3Ngoại ngữCông nghệVật líNgữ vănSinh học  
4Công nghệHóa họcGDCDĐịa LíNgoại ngữ  
5Chào cờNgoại ngữ Lịch SửSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Mỹ thuật    
2  Tin học    
3  Tin họcThể dục   
4   Thể dục   
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngoại ngữGDCDToánCông nghệNgữ văn  
2Công nghệNgữ vănToánSinh họcNgữ văn  
3ToánNgữ vănLịch SửHóa họcNgoại ngữ  
4ToánNgoại ngữVật líLịch SửSinh học  
5Chào cờHóa học Địa LíSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1       
2 Mỹ thuật     
3 Tin họcThể dục    
4 Tin họcThể dục    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánNgoại ngữLịch SửToánSinh học  
2ToánNgoại ngữĐịa LíToánNgoại ngữ  
3Lịch SửHóa họcCông nghệCông nghệNgữ văn  
4Sinh họcGDCDHóa họcNgữ vănNgữ văn  
5Chào cờVật lí Ngữ vănSHL  
            
@VietSchool        Trang 6
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1       
2  Thể dục    
3Tin học Thể dục    
4Tin học Mỹ thuật    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánSinh họcGDCDNgữ vănĐịa Lí  
2ToánHóa họcLịch SửNgữ vănHóa học  
3Vật líNgoại ngữNgoại ngữToánNgữ văn  
4Ngoại ngữCông nghệCông nghệToánNgữ văn  
5Chào cờLịch Sử Sinh họcSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1  Tin học    
2  Tin học    
3  Mỹ thuật Thể dục  
4    Thể dục  
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1Ngữ vănLịch SửĐịa LíSinh họcToán  
2Ngữ vănGDCDNgoại ngữCông nghệToán  
3Công nghệVật líToánNgữ vănHóa học  
4Lịch SửNgoại ngữToánNgữ vănSinh học  
5Chào cờNgoại ngữ Hóa họcSHL  
            
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1       
2  Mỹ thuật    
3 Thể dụcTin học    
4 Thể dụcTin học    
5       
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
C1ToánNgoại ngữNgoại ngữToánToán  
2ToánCông nghệCông nghệSinh họcNgữ văn  
3Ngoại ngữGDCDHóa họcSinh họcNgữ văn  
4Vật líLịch SửĐịa LíNgữ vănLịch Sử  
5Chào cờHóa học Ngữ vănSHL  
            
@VietSchool        Trang 7
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 19/09/2022 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7 
S1Chào cờVật líToánHóa họcNgữ văn  
2Vật líNgoại ngữToánNgữ vănNgữ văn  
3Công nghệĐịa Lí