Friday, 30/09/2022 - 18:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Xương

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 4 NĂM HỌC 2022-2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờLịch SửToánKHTN-LíGDĐPTNHN
2Ngữ vănĐịa LíToánToánNgoại ngữTNHN
3Ngữ vănKHTN-LíLịch SửToánNgoại ngữ 
4KHTN-LíKHTN-LíNgoại ngữNgữ vănGDCD 
5Công nghệTin học Ngữ vănSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2      
3  Âm nhạc-Vy(P.AN)   
4  Mỹ thuật-Long(P.12) Thể dục 
5    Thể dục 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờKHTN-LíTin họcĐịa LíNgoại ngữTNHN
2GDCDGDĐPNgoại ngữKHTN-LíCông nghệTNHN
3Ngữ vănLịch SửNgoại ngữKHTN-LíNgữ văn 
4ToánKHTN-LíLịch SửToánNgữ văn 
5ToánNgữ văn ToánSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2      
3 Âm nhạc-Vy(P.AN)    
4 Mỹ thuật-Long(P.12)Thể dục   
5  Thể dục   
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờCông nghệLịch SửNgữ vănToánTNHN
2KHTN-LíKHTN-LíTin họcNgữ vănToánTNHN
3KHTN-LíKHTN-LíToánĐịa LíGDCD 
4Ngữ vănNgoại ngữToánLịch SửNgoại ngữ 
5Ngữ vănNgoại ngữ GDĐPSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2    Thể dục 
3Âm nhạc-Vy(P.AN)   Thể dục 
4Mỹ thuật-Long(P.12)     
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgoại ngữTin họcKHTN-LíNgoại ngữTNHN
2Công nghệNgữ vănLịch SửĐịa LíNgoại ngữTNHN
3GDCDNgữ vănToánGDĐPToán 
4KHTN-LíLịch SửToánNgữ vănToán 
5KHTN-LíKHTN-Lí Ngữ vănSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  Thể dục   
3  Thể dục Mỹ thuật-Long(P.12) 
4    Âm nhạc-Vy(P.AN) 
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờGDĐPToánToánCông nghệTNHN
2Ngoại ngữNgoại ngữToánToánKHTN-LíTNHN
3Lịch SửGDCDTin họcĐịa LíKHTN-Lí 
4Ngữ vănNgữ vănLịch SửKHTN-LíNgoại ngữ 
5Ngữ vănNgữ văn KHTN-LíSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2 Thể dục    
3 Thể dụcMỹ thuật-Long(P.12)   
4  Âm nhạc-Vy(P.AN)   
5      
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờTin họcLịch SửNgữ vănĐịa LíTNHN
2ToánCông nghệNgoại ngữNgữ vănNgoại ngữTNHN
3ToánGDĐPKHTN-LíKHTN-LíNgữ văn 
4Lịch SửGDCDKHTN-LíToánNgữ văn 
5Ngoại ngữKHTN-Lí ToánSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2  Thể dục   
3Mỹ thuật-Long(P.21) Thể dục   
4Âm nhạc-Vy(P.AN)     
5      
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờKHTN-LíKHTN-LíToánGDCDTNHN
2Ngữ vănKHTN-LíLịch SửToánĐịa LíTNHN
3Ngữ vănNgoại ngữNgoại ngữKHTN-LíToán 
4Công nghệNgoại ngữTin họcNgữ vănToán 
5Lịch SửGDĐP Ngữ vănSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2      
3    Âm nhạc-Vy(P.AN) 
4 Thể dục  Mỹ thuật-Long(P.12) 
5 Thể dục    
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 6A8 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgữ vănNgoại ngữĐịa LíNgoại ngữTNHN
2Lịch SửNgữ vănTin họcGDĐPGDCDTNHN
3Ngoại ngữCông nghệLịch SửToánNgữ văn 
4ToánKHTN-LíKHTN-LíToánNgữ văn 
5ToánKHTN-Lí KHTN-LíSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2      
3 Mỹ thuật-Long(P.12)    
4 Âm nhạc-Vy(P.AN)Thể dục   
5  Thể dục   
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1      
2 Âm nhạc-Vy(P.AN)    
3 KHTN-Hoá-Ngọc(P.12) Thể dục  
4   Thể dục  
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1KHTN-HoáMỹ thuậtSử-ĐịaGDĐPGDCDTNHN
2Ngoại ngữCông nghệSử-ĐịaNgữ vănNgoại ngữTNHN
3Tin họcNgoại ngữKHTN-HoáNgữ vănNgữ văn 
4Sử-ĐịaToánKHTN-HoáToánNgữ văn 
5Chào cờToán ToánSHL 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Âm nhạc-Vy(P.AN) Thể dục  
2 Mỹ thuật-Long(P.12) Thể dục  
3      
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngoại ngữToánKHTN-HoáToánNgữ vănTNHN
2Công nghệToánTin họcToánNgữ vănTNHN
3Sử-ĐịaKHTN-HoáGDĐPSử-ĐịaNgoại ngữ 
4KHTN-HoáKHTN-HoáGDCDNgữ vănSử-Địa 
5Chào cờNgoại ngữ Ngữ vănSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dục    
2Mỹ thuật-Long(P.12)Thể dục    
3Âm nhạc-Vy(P.AN)TNHN    
4 TNHN    
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngữ vănKHTN-HoáNgoại ngữKHTN-HoáToán 
2Ngữ vănKHTN-HoáNgoại ngữToánToán 
3Ngoại ngữCông nghệKHTN-HoáToánNgữ văn 
4GDĐPTin họcSử-ĐịaSử-ĐịaNgữ văn 
5Chào cờGDCD Sử-ĐịaSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dục    
2Âm nhạc-Vy(P.AN)Thể dục    
3Mỹ thuật-Long(P.12)     
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1ToánCông nghệGDĐPSử-ĐịaKHTN-HoáTNHN
2ToánNgoại ngữSử-ĐịaSử-ĐịaGDCDTNHN
3Ngoại ngữKHTN-HoáToánKHTN-HoáNgữ văn 
4Ngoại ngữKHTN-HoáToánNgữ vănNgữ văn 
5Chào cờTin học Ngữ vănSHL 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1   Thể dục  
2   Thể dục  
3 Mỹ thuật-Long(P.13)    
4 Âm nhạc-Vy(P.AN)    
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Tin họcKHTN-HoáToánNgữ vănNgữ vănTNHN
2Ngoại ngữSử-ĐịaToánNgữ vănNgữ vănTNHN
3ToánNgoại ngữGDCDSử-ĐịaKHTN-Hoá 
4ToánCông nghệNgoại ngữSử-ĐịaKHTN-Hoá 
5Chào cờGDĐP KHTN-HoáSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 7A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Mỹ thuật-Long(P.12)  Thể dục 
2    Thể dục 
3    Âm nhạc-Vy(P.AN) 
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngoại ngữNgoại ngữTin họcToánKHTN-HoáTNHN
2Ngữ vănNgữ vănNgoại ngữToánSử-ĐịaTNHN
3Ngữ vănNgữ vănSử-ĐịaKHTN-HoáToán 
4KHTN-HoáGDCDSử-ĐịaKHTN-HoáToán 
5Chào cờCông nghệ GDĐPSHL 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Toán-Sơn(P.13)Thể dục Tin học-H.Tâm(P.TIN) 
2 Toán-Sơn(P.13)Thể dục Tin học-H.Tâm(P.TIN) 
3      
4      
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1GDCDNgoại ngữNgoại ngữVật líNgữ văn 
2Ngoại ngữSinh họcHóa họcNgữ vănNgữ văn 
3ToánÂm nhạcCông nghệNgữ vănLịch Sử 
4ToánCông nghệĐịa LíLịch SửSinh học 
5Chào cờHóa học Mỹ thuậtSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1   Toán-Sơn(.13)  
2 Tin học-H.Tâm(P.TIN) Toán-Sơn(P.13)  
3 Tin học-H.Tâm(P.TIN) Thể dục  
4   Thể dục  
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Âm nhạcHóa họcToánNgữ vănNgữ văn 
2GDCDSinh họcToánNgữ vănNgữ văn 
3Hóa họcCông nghệMỹ thuậtVật líSinh học 
4Lịch SửNgoại ngữNgoại ngữCông nghệNgoại ngữ 
5Chào cờĐịa Lí Lịch SửSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A3 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1   Thể dục  
2 Mỹ thuật-Phi(P.14) Thể dục  
3 Âm nhạc-Kiều(P.14)  Tin học-H.Tâm(P.TIN) 
4    Tin học-H.Tâm(P.TIN) 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngoại ngữSinh họcToánToánNgoại ngữ 
2Hóa họcHóa họcToánToánSinh học 
3Ngữ vănNgoại ngữĐịa LíLịch SửGDCD 
4Ngữ vănVật líCông nghệNgữ vănLịch Sử 
5Chào cờCông nghệ Ngữ vănSHL 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A4 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dục    
2 Thể dục    
3Tin học-Tới(P.TIN) Mỹ thuật-Phi(P.13)   
4Tin học-Tới(P.TIN) Âm nhạc-Kiều(P.13)   
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1ToánCông nghệHóa họcLịch SửSinh học 
2ToánNgoại ngữCông nghệHóa họcNgoại ngữ 
3Lịch SửVật líNgoại ngữĐịa LíNgữ văn 
4Sinh họcNgữ vănGDCDToánNgữ văn 
5Chào cờNgữ văn ToánSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A5 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Tin học-Tới(P.20)    
2 Tin học-Tới(P.20)Mỹ thuật-Phi(P.14)   
3  Âm nhạc-Kiều(P.14) Thể dục 
4    Thể dục 
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Sinh họcNgoại ngữToánSinh họcToán 
2Ngoại ngữNgữ vănToánVật líToán 
3Lịch SửNgữ vănGDCDCông nghệLịch Sử 
4Công nghệĐịa LíHóa họcNgữ vănNgoại ngữ 
5Chào cờHóa học Ngữ vănSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A6 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Thể dụcMỹ thuật-Phi(P.14)   
2 Thể dụcÂm nhạc-Kiều(P.14)   
3  Tin học-Tới(P.TIN)   
4  Tin học-Tới(P.TIN)   
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngữ vănSinh họcGDCDSinh họcNgoại ngữ 
2Ngữ vănCông nghệHóa họcĐịa LíNgoại ngữ 
3Vật líLịch SửToánToánHóa học 
4Ngoại ngữNgữ vănToánToánLịch Sử 
5Chào cờNgữ văn Công nghệSHL 
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 8A7 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1 Mỹ thuật-Phi(P.21)  Thể dục 
2 Âm nhạc-Kiều(P.21)  Thể dục 
3 Tin học-Tới(P.21)    
4 Tin học-Tới(P.21)    
5      
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1Ngoại ngữLịch SửNgoại ngữCông nghệLịch Sử 
2Vật líNgoại ngữĐịa LíHóa họcNgữ văn 
3Công nghệHóa họcToánSinh họcNgữ văn 
4Sinh họcNgữ vănToánToánGDCD 
5Chào cờNgữ văn ToánSHL 
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A1 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgữ vănCông nghệNgữ vănNgoại ngữ 
2ToánHóa họcVật líNgữ vănNgoại ngữ 
3ToánNgoại ngữToánHóa họcNgữ văn 
4Lịch SửSinh họcToánSinh họcNgữ văn 
5Vật líĐịa LíGDCDĐịa LíSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Sinh học-Hoàng(P.15)Ngữ văn-Thảo(P.13) Thể dụcHóa học-Điền(P.13) 
3Toán-V.Huy(P.15)Ngữ văn-Thảo(P.13) Thể dụcNgoại ngữ-Dũng(P.13) 
4Toán-V.Huy(P.15)Sinh học-Hoàng(P.13)  Mỹ thuật-Phi(P.13) 
5 Âm nhạc-Kiều(P.13)    
        
THỜI KHÓA BIỂU LỚP 9A2 NĂM HỌC 2022-2023  ÁP DỤNG NGÀY 26/09/2022
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
S1Chào cờNgoại ngữToánHóa họcHóa học 
2Ngoại ngữGDCDToánĐịa LíLịch Sử 
3Ngoại ngữNgữ vănVật líSinh họcToán 
4Ngữ vănNgữ vănCông nghệVật líToán 
5Ngữ vănSinh họcĐịa LíNgữ vănSHL 
BuổiTiếtThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7
C1      
2Mỹ thuật-Phi(P.13)Thể dụcÂm nhạc-Kiều(P.13)Hóa học-Thu(P.13)  
3Sinh học-Hoàng(P.13)Thể dụcToán-V.Huy(P.13)Sinh học-Hoàng(P.13)  
4  Toán-V.Huy(P.13)Ngữ văn-Sang(P.13)  
5